[home][up]
アブラナ科蔬菜の種皮の微細形態
−Brassica juncea−

Microstructure of seed coat
-Brassica juncea-1
2
3
4
5
6
 Fig. Seed coat structure of Brassica juncea Czern.

1), 2)'Katsuona', 3) 'Kikarashina', 4) 'Kekkyutakana', 5) 'Kairyoumike-oobatakana', 6) 'Hakarashina'.


 Brassica juncea Czern.の種皮には明瞭な 100μm程度の多角形の斑紋と,その内部に10μm程度の小型の斑紋が認められた(1).大型の斑紋の中央部はくぼんでおり,周辺部では盛り上がっていた.その大型の斑紋の中に小型の斑紋が多数存在した(2,3,4,5).ただし,カラシナの‘葉からしな’では他の種類に比べ小型の斑紋が不明瞭であった(6).


kaki-k@mail.netwave.or.jp